นพ. ภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2558 (รุ่นที่ 7)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Reveal the truth behind the complexity of chronic diseases using a systems approach
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช, Prof.Edwin Kepner Silverman, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899