นพ. ภูมิพงศ์ ศรีภา

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2558 (รุ่นที่ 7)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อโครงการ
A Patient-Centred Care: A next step to improve Thai health care services
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ผศ. ดร. พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา, Prof.Azeem Majeed, M.D., FRCP, FRCGP, FFPH
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Fife and North Edinburgh Programme, Edinburgh, Scotland (UK)
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Primary care, Medical education, General practice
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899