พญ. แพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2558 (รุ่นที่ 7)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อโครงการ
Thai Simulated Patients Training Program (Thai-SPTP): Transforming health professional education to strengthen health systems in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
อ. นพ.มาโนช โชคแจ่มใส, Assoc. Prof.Roy Phitayakorn, M.D., MHPE (MEd), FACS
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Medical Education, Simulation, Technology in Education
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899