นพ. สิชน ลือฤทธิพงษ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2557 (รุ่นที่ 6)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The integrated institutional long-term care system
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, 1. Prof.Anne Ekdahl, M.D. 2. Ann Westöö, R.N.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Health system science, Medical management, Value-based healthcare
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899