นพ. วีระวิชย์ วาทีทิพย์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2557 (รุ่นที่ 6)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Learning professionalism in the 21st Century medical education
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข, Prof.Walther N.K.A. van Mook M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Clinical dermatology, Psoriasis, Medical education
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899