พญ. นันทนัช วุฒิไกรวิทย์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2557 (รุ่นที่ 6)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Polymorphisms in the promotor region of TAPBP and vertically acquired HIV-1 infection
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร. นพ.ปกรัฐ หังสสูต, Prof.Sarah L Rowland-Jones, MA, DM, FRCP, FMedSci
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Critical care, Cardiologist, Septic shock
Show data all...(Test) 8899