พญ. ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2557 (รุ่นที่ 6)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อโครงการ
Thai standard screening program for preventing childhood blindness from retinopathy of prematurity
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ผศ. พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา, Prof.William V. Good, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Cytomegalovirus retinitis (CMVR), Retinopathy of prematurity (ROP), Telemedicine / AI in ophthalmology
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899