นพ. โฆษิต วรธีระ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2557 (รุ่นที่ 6)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Endothelial Progenitor Cells: the Next Step for Better Outcome of Diabetic Foot Patient
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. ดร. นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธน-สวัสดิ์, Prof.Takayuki Asahara M.D., Ph.D .
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899