นพ. ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2556 (รุ่นที่ 5)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Relationship between vitamin D levels and outcome of tuberculosis therapy
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
อ. นพ.พอพล โรจนพันธุ์, Assoc. Prof.Vin Tangpricha M.D., Ph.D .
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
HIV and opportunistic infections, Cryptococcal meningitis, Transplant infectious diseases
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899