นพ. วีรประภาส กิตติพิบูลย์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2556 (รุ่นที่ 5)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Conducting a community development project on Comprehensive heart failure disease management program in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ผศ. พญ.ศริญญา ภูวนันท์, Prof.Randall Starling, M.D., M.P.H., F.A.C.C.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Duke University Hospital, Durham, North Carolina, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Advanced Heart Failure, Left ventricular assist device, Heart transplantation
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899