นพ. ภควัต จงสถิตเกียรติ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2556 (รุ่นที่ 5)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Brain tumor immunotherapy program
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร. นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล, Asst. Prof.Peter Edward Fecci, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Department of Pathology, Duke University Medical Center, North Carolina, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Brain tumor immunotherapy, T-cell dysfunction in CNS malignancies, Neurosurgery
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899