พญ. เพราพะงา อุดมภาพ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2556 (รุ่นที่ 5)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Promotion of awareness in hepatitis B virus infection in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี, Prof.W. Ray Kim, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Liver transplant, Viral hepatitis, End-stage liver disease
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899