นพ. เจนวิทย์ วงศ์บุญสิน

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2556 (รุ่นที่ 5)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Stem cell application to cure or slow down the progression of chronic kidney disease
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์, Assoc. Prof.Benjamin Humphreys, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Brigham and Women’s/Massachusetts General Hospital Combined Program, Boston, MA, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Precision medicine, Glomerular disease, Multi-omics integration
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899