นพ. สมาทร ถกลวิบูลย์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2555 (รุ่นที่ 4)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The proteomics of neural stem cell
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด, Prof.David M. Lubman, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Autoimmune neurology, Multiple sclerosis, Proteomics
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899