นพ. วิทวัส เติมกลิ่นจันทน์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2555 (รุ่นที่ 4)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Regenerative medicine particularly the “Epigenetic regulation of cardiac stem cells development”
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร. นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, Prof.Joseph C. Wu, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Stanford University School of Medicine, Stanford, California, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Geriatric care, Stem cell, Regenerative medicine
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899