นพ. ภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2555 (รุ่นที่ 4)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Critical care system development for critical patients in general wards of hospitals
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, Prof.John A. Kellum, M.D., FACP, FCCM
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
University of Kentucky, College of medicine, Lexington, Kentucky, USA
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899