นพ. จิรายุ จันทนาโกเมษ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2555 (รุ่นที่ 4)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
HIV/AIDS and emerging diseases within the migrated population in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ผศ. ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท, Assoc. Prof.Courtland W. Robinson, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Department of Emergency Medicine, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia,USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
School CPR training, EMS quality improvement, Pre-hospital stroke improvement
Show data all...(Test) 8899