ผศ. นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2554 (รุ่นที่ 3)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Management in the golden period of acute ischemic stroke
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ สุวรรณเวลา, Prof.Anand Viswanathan, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Vascular dementia, Neurodegenerative disorders, Headache
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899