นพ. สิขริณญ์ อุปะละ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2554 (รุ่นที่ 3)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Insulin resistance stimulates and insulin sensitization attenuates vascular smooth muscle cell migration and proliferation
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา, Assoc. Prof.Eugenio Cercosimo, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Nova Southeastern University, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Transgender, Obesity, Osteoporosis
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899