นพ. ธภัทร หว่านณรงค์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2554 (รุ่นที่ 3)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The evaluation of stroke awareness and access to stroke care of the Thai people
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์, Prof.J. David Spence, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Duke University Hospital, Durham, North Carolina, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Neurology, Neuromuscular, Neuroimmunology
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899