อ. พญ. จิดาภา ว่องเจริญวัฒนา

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2554 (รุ่นที่ 3)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The mechanical axis evaluation for the management of osteoarthritis of the knee
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.วัฒนชัย โรจน์วณิชย์, Prof.Freddie H. Fu, MD, D.Sc. (Hon.), D.Ps. (Hon.)
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Bone lengthening with illizarov instruments, Pediatric developmental dysplasia of the hip, Clubfoot
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899