อ. นพ. กฤษพร สัจจวรกุล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2554 (รุ่นที่ 3)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Pediatric emergency medicine development program in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
อ. พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล, Asst. Prof.Debra Laura Weiner, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Artificial intelligence, Critical care, Sepsis
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899