นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2553 (รุ่นที่ 2)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Prevention of microalbuminuria in patients with pre-hypertension and hypertension: A secondary data analysis in PREMIER trial
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ผศ. ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท, Prof.Jeanne M. Clark, M.D., M.P.H.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Nova Southeastern University, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Obesity, Chronic kidney disease, Artificial Intelligence
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899