ผศ. นพ. ภรัณยู จูละยานนท์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2553 (รุ่นที่ 2)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Development of non- literated neuropsychological test in screening the amnestic mild cognitive impairment (aMCI)
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ผศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, Ziad S. Nasreddine, M.D., FRCPC
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Division of Alzheimer's Disease and Memory Disorders, Department of Neurology, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Behavioral Neurology, Neuropsychiatry, Alzheimer's disease and other dementias
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899