ร.อ.หญิง พญ. ทรรศนีย์ ชาติเมธากุล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2553 (รุ่นที่ 2)
สถาบันต้นสังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
หัวข้อโครงการ
Integrated Community-Based Palliative Care for Chronic and Terminal Patient : using the Model for patients with HIV/AIDS
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ผศ. พ.อ. นพ.ดุสิต สถาวร, Lawrie Palmer, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Department of Pediatrics, University of Iowa Stead Family Children's Hospital, Iowa, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Neonatology, Neonatal Hemodynamics, Neonatal Palliative Care
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899