อ. ดร. พญ. จุฑามาศ เศารยะ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2553 (รุ่นที่ 2)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Power-up emergency department administration in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ, Pholaphat Charles Inboriboon, M.D., M.P.H.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
University of Toronto, Toronto, Canada
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Emergency Medicine, Critical Care, Medical Education
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899