พญ. เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2552 (รุ่นที่ 1)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Development of sexuality health & HIV/AIDS medical care services for youth and adolescent
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, Bernhard Schwartländer, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Health System, Youth, Health Communication
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899