อ. ดร. พญ. จุฑาภรณ์ อัศวชนานนท์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2552 (รุ่นที่ 1)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Induced pluripotent stem cell (iPS cell) in neurological disease
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร. นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, Prof.Masayo Takahashi, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สาขาวิชาจักษุวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Genetic diagnosis+Gene therapy, Stem cell, Retina
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899