ผศ. พญ. กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2552 (รุ่นที่ 1)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Unplanned teenage pregnancy prevention
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. ดร. นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, Ahmet Metin Gülmezoglu, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, การดูแลหญิงตั้งครรภ์, การผ่าตัดรักษาทารกในครรภ์ (fetal intervention)
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899