หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช
อาคาร๑๐๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7  ห้อง คลินิกต่อมไร้ท่อสตรีและคลินิกสตรีวัยทอง
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02419 4657-8
ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2559 15:54:03
โรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ต่อมไร้ท่อสตรีเเละสตรีวัยทอง มณี รัตนไชยานนท์
พิชัย ลีละศิริ 
สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
สุชาดา อินทวิวัฒน์ 
กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
ประสงค์ ตันมหาสมุทร
ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์ 
ส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง 
-