เวชระเบียนประกันสังคม และหน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหริศจันทร์ ชั้น 2 (อาคาร 4) บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 7.00 น. - 21.00 น. ตรวจที่หน่วยตรวจประกันสังคม
หลังเวลา 21.00  น. ตรวจที่ห้องแพทย์เวร – ฉุกเฉิน ติดต่อพยาบาลหน่วย ตรวจประกันสังคม เพื่อตรวจสอบสิทธิและค้นเวชระเบียนก่อน

วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์

เวลา 7.00 น. – 12.00 น. ตรวจที่หน่วยตรวจประกันสังคม
หลังเวลา 12.00 น. 

ตรวจที่ห้องแพทย์เวร-ฉุกเฉินโดยติดต่อพยาบาลหน่วย ตรวจประกันสังคม
เพื่อตรวจสอบสิทธิและค้นเวชระเบียนก่อน

การเข้ารับบริการสิทธิประกันสังคม
1. ยื่นเอกสารเพื่อติดต่อรับบัตรคิวและรับแฟ้มประวัติที่เวชระเบียนประกันสังคม ตึกหริศจันทร์ ชั้น 2
(อาคาร 4) ดังนี้
 

• บัตรประชาชน/ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

 

• บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ระบุโรงพยาบาล

 

• บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช (กรณีผู้ป่วยเก่า)

 

• หนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาลและใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (กรณีผู้ป่วยของโรงพยาบาลอื่น)

2. นั่งรอเรียกชื่อที่หน่วยตรวจประกันสังคม
3.

พยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคมคัดกรองผู้ป่วย เพื่อส่งพบแพทย์ประกันสังคม หรือส่งพบแพทย์เฉพาะทาง
(ตามที่มีใบนัด)

4.

เมื่อได้รับการตรวจจากแพทย์ที่หน่วยตรวจประกันสังคม หรือหน่วยตรวจอื่นๆ เรียบร้อยแล้วให้นำแฟ้ม ประวัติ ใบสั่งยา
ใบตรวจเลือด หรือใบขอตรวจพิเศษอื่นๆ พบพยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคม เพื่อประทับตราประกันสังคม
และลงชื่อกำกับก่อนไปแจ้งหนี้ค่ายาหรือค่าตรวจรักษา

5. ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการลางานหรือรับเงินชดเชยกรณีหยุดงาน โปรดแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
6.

กรณีที่แพทย์จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่ายา หรือ ค่าตรวจต่างๆที่มีราคาเกิน 20,000 บาท จะต้อง
ให้แพทย์กรอกรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็น เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ  หรือแจ้งโรงพยาบาลต้นสังกัดพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายกรณีเป็นผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น