การบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนการบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ในเวลาราชการ (07.00 - 15.00 น.)
      - สำหรับผู้ป่วยไม่มีใบนัดตรวจ/ผู้ป่วยใหม่, ผู้ป่วยมีใบนัดตรวจที่หน่วยตรวจประกันสังคม และ ผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล ปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อหน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 (ตรงข้าม ตึก 84 ปี) เพื่อพบเวชระเบียนประกันสังคม
2. ยื่นใบนัดตรวจ/เอกสารสิทธิ เช่น บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม, บัตรโรงพยาบาล
3.

พบแพทย์หน่วยตรวจประกันสังคม

4.

ออกใบนัดตรวจและใบตรวจต่างๆ สำหรับนัดตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)

5. ติดต่อห้องยาประกันสังคม ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1ห้อง 102 เพื่อรับยา
 
      - สำหรับผู้ป่วยมีใบนัดตรวจที่หน่วยตรวจต่างๆ ปฏิบัติดังนี้
1.

ติดต่อหน่วยตรวจประกันสังคม  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (สำนักงานคลินิกพิเศษฯ เดิม) เพื่อพบเวชระเบียนประกันสังคม

2. ยื่นใบนัดตรวจพร้อม เอกสารสิทธิ เช่น บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม, บัตรโรงพยาบาล, เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาล (กรณีต่าง ร.พ.) เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ
3. ติดต่อหน่วยตรวจต่างๆ ตามใบนัดตรวจ
 

• ยื่นใบนัดตรวจและพบแพทย์ตามหน่วยตรวจต่างๆ

 

• ออกใบนัดตรวจและใบตรวจต่างๆสำหรับนัดตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)

 

• ติดต่อห้องยาประกันสังคม ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 102 เพื่อส่งใบสั่งยาและรับยา

หมายเหตุ : กรณีที่มีค่ายาที่สิทธิประกันสังคมไม่ครอบคลุมหรือค่าหัตการที่เกิน 20,000 บาท ต้องนำเวชระเบียนใบสั่งยา/ใบหัตการ ติดต่อพยาบาลที่ ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1
ขั้นตอนการบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม นอกเวลาราชการ (15.00 - 07.00 น.)
      - สำหรับผู้ป่วยรับบริการเวลา 15.00 – 21.00 น. ผู้ป่วยไม่มีใบนัดตรวจ, ผู้ป่วยใหม่ (รพ.ศิริราช และต่างรพ.ที่ส่งตัวมา) และมีนัดพบแพทย์ประกันสังคม ปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อหน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 เพื่อพบเวชระเบียนประกันสังคม
2. ยื่นใบนัดตรวจพร้อม เอกสารสิทธิ เช่น บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม, บัตรโรงพยาบาล, เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาล (กรณีต่าง ร.พ.) เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ
3.

ส่งพบแพทย์หน่วยตรวจประกันสังคม

4.

ยื่นใบสั่งยา ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1ห้อง 102 (ห้องยาประกันสังคม)  เพื่อรอรับยา

 
      - สำหรับผู้ป่วยรับบริการ เวลา 21.00 – 07.00 น. ปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 100 กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
2. ส่งพบแพทย์ที่ห้องแพทย์เวร - ฉุกเฉิน
3. ออกใบนัดตรวจสำหรับตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)
4.

ยื่นใบสั่งยา ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 103 เพื่อรอรับยา

 
      - สำหรับผู้ป่วยรับบริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยไม่มีใบนัดตรวจ, ผู้ป่วยใหม่, ผู้ป่วยมีใบนัดตรวจที่หน่วยตรวจประกันสังคม และผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล ปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อหน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 เพื่อพบเวชระเบียนประกันสังคม
2. ยื่นใบนัดตรวจ/เอกสารสิทธิ เช่น บัตรประชาชน, บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม, บัตรโรงพยาบาล
3. ส่งพบแพทย์หน่วยตรวจประกันสังคม
4.

ออกใบนัดตรวจสำหรับตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)

5.

ยื่นใบสั่งยาหน้าหน่วยตรวจและรับยาที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 102 (ห้องยาประกันสังคม) เพื่อรอรับยา

 
หมายเหตุ :กรณีที่มีค่ายาที่สิทธิประกันสังคมไม่ครอบคลุมหรือค่าหัตการที่เกิน 20,000 บาท ต้องนำเวชระเบียนใบสั่งยา/ใบหัตการ ติดต่อพยาบาล