ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ กระบวนการการผ่าตัดข้อเข่าด้วยหุ่นยนต์

เพื่อความแม่นยำ ปลอดภัย บาดแผลเล็ก และฟื้นตัวได้เร็ว 

 

เพราะการพัฒนาการรักษาอย่างไม่หยุดนิ่ง คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของศิริราช 

จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคน ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ก้าวตามทันสภาวะของสังคมโลก เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกว่าให้คนไทยทุกคน  

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646