ศูนย์วิจัยศิริราช

เบื้องหลังการรักษาและการให้บริการ

ขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยงานวิจัย

มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 

 

ศึกษาค้นคว้าให้รู้เท่าทันวิทยาการทางการรักษาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดใหม่ของโรคต่างๆ 

หาหนทางรักษาและป้องกันความเจ็บป่วยที่พบบ่อย 

และส่งต่อองค์ความรู้ต่อไปด้วยการพัฒนางานวิจัย เพื่อคนไทยทุกคน 

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646