การรักษาแบบไร้รอยต่อ

คือการรักษาแบบบูรณาการ โดยมีคนไข้เป็นศูนย์กลาง 

คนไข้ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผูู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

เนื่องจากในหลากหลายอาการป่วย ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในหลายสาขา

เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างทันเวลา และได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

การรักษาแบบไร้รอยต่อ ยังเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มุ่งเน้นการพัฒนา เพื่อช่วยดูแลรักษาคนไข้ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลศิริราช

สามารถติดตามผล ให้การรักษา และประเมินอาการในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่

แต่ยังคงอยู่ในความดูแลของระบบการรักษาโดยโรงพยาบาลศิริราชและเครือข่ายได้

 

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646