ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

เปิดศูนย์ให้บริการคำปรึกษาเรื่องยา ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

เพื่อให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยที่สุด 

และผสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการดูแลคนไข้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 

ส่วนหนึ่งในเบื้องหลังกระบวนการการรักษาผู้ป่วยทุกคน 

มุ่งหวังรักษาให้หายขาดจากโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646