เงินบริจาคจากประชาชน

ที่สมทบทุนในโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

คือเงินที่จะร่วมเปลี่ยนชีวิตคนอีกนับล้าน

ให้มีความหวังและความฝันที่เป็นจริงได้ ด้วยโอกาสการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งนี้ 

 

 

เงินบริจาคจากประชาชน จะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วย จะกลายเป็นค่ารักษาพยาบาล

ในกรณีที่ต้นทุนของการให้บริการสูงกว่าที่แต่ละสิทธิจ่ายให้ รวมถึงในผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ไม่มีสิทธิ

และไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ควรได้รับโอกาสในการรักษา เช่น ค่ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ค่าอวัยวะเทียม ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ ค่าอาหารทางการแพทย์

 

เงินบริจาคจากประชาชน จะเกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าที่ยิ่งใหญ่

ในการนำมาจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

และจัดหาเครื่องมือใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก

 

เงินบริจาคจากประชาชน จะไม่สูญเปล่า แต่จะกลับคืนสู่ผู้ใช้บริการทุกคน

จากการปรับปรุงระบบสนับสนุนในโรงพยาบาล เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวก และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เข้ารับบริการ

 

 

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646