ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช
ผ่านช่องทางบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา