โรงพยาบาลศิริราช ดำรงอยู่เคียงคู่แผ่นดินไทย ก้าวข้ามผ่านทุกยุคสมัย เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ด้วยความยึดมั่นในการรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยการวิจัยเพื่อให้ก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนตอบสนอง ความคาดหวังของประชาชน ด้วยการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อผลิตบุคลากรรับใช้แผ่นดิน

๑๓๐ ปี

๑๓๐ โครงการ

ทำงานเพื่อแผ่นดิน

ในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการขยายโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมาย จึงเกิดเป็นการดำเนินกิจกรรม
“ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน”
เพื่อเผยแพร่โครงการส่วนหนึ่งที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนา การทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยมุ่งหวัง ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป

โรงพยาบาลศิริราชดำเนินโครงการเพื่อการรักษา วิจัย และ ผลิตแพทย์ ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เนื่องจากการรองรับ ผู้ป่วยจำนวนมากมายจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ ศิริราชไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง เพื่อดูแลคนไทยทุกคน

ร่วมกับศิริราช ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้อีกนับล้าน

ร่วมกับศิริราช ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้อีกนับล้าน

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646