ศิริราช ๑๓๐ ปี

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี มาแล้วนับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินจาก พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลของแผ่นดินแห่งนี้ได้มีอายุครบ ๑๓๐ ปี

โรงพยาบาลศิริราช ดำรงอยู่เคียงคู่แผ่นดินไทย ก้าวข้ามผ่านทุกยุคสมัย เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

คลิกดูรายละเอียด

๑๓๐ ปี กับนับล้านความสุขของคนไทย

ส่วนหนึ่งใน “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ
ทำงานเพื่อแผ่นดิน”

ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SiMSET)

พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพและความชำนาญสูงสุด ด้วยหลักสูตร เพื่อการฝึกฝนก่อนเข้าสู่การรักษาชีวิตคนไข้จริง

โครงการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก

พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง ในการเผยแพร่เชื้อจากแม่สู่เด็ก ตั้งแต่ในครรภ์ และคอยดูแลอยู่เคียงข้าง ในทุกช่วงชีวิต

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น

ดูแลและฟื้นฟู ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนให้คำปรึกษา แก่ผู้เผชิญภาวะความพิการทางสายตา หรือมีการมองเห็น ที่ไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่แรกเกิด ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงผู้สูงอายุ

โครงการบางกอกน้อยโมเดล

“สุขภาพดี เริ่มต้นได้ ด้วยปลายนิ้ว” Application รองรับสังคมผู้สูงอายุ สำรวจ เก็บข้อมูล แบ่งปันความรู้ เพื่อดูแลประชากรในชุมชน อย่างเข้าถึงและเข้าใจ

หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช

รถพยาบาลฉุกเฉิน ประเมินและรักษา อาการหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นเฉียบพลันซึ่งต้องการ การรักษาที่เร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการพิการและเสียชีวิตของคนไทย

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสอนให้บุคลากร ทางการแพทย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เช่น แขนเทียม ขาเทียม เข้ามาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

ศูนย์เบาหวานศิริราช

พัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่ช่วงแรกเกิด – 30 ปี ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติและการปรับตัว ให้สามารถดูแลตัวเองได้ อย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการรักษาด้วยตัวยา

วิทยาการ ‘มีดนาโน’ เพื่อรักษามะเร็งตับและตับอ่อน

มีดนาโน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจี้เนื้องอก ที่อยู่ใกล้หลอดเลือดหรือท่อน้ำดี โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียง แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก มีความแม่นยำสูง พักฟื้นระยะสั้น และไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

“ความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีคนไทยทุกคนมาช่วยกัน”

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ช่องทางการบริจาค

ดูช่องทางบริจาคอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7646