การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. การบริหารงาน / การบริหารเงินงบประมาณ
3. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การบริหารและพัฒนาบุคคล
6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต