โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 20     


ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย”  รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่  15 – 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ห้องสัมมนา  ตึกอานันทราช ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช (รับจำนวนจำกัด 25 คนต่อรุ่น) หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560     ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>  

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอัญชลี จันทร์เหมือน โทร. 0 2419 6488 , 0 24199357
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1    เอกสารประกอบ 2   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
25/8/2560 - 17/9/2560
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม