ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สู้ประชาชน "ใส่ใจ สูงวัย ประเทศไทย 4.0"     


ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สู้ประชาชน "ใส่ใจ สูงวัย ประเทศไทย 4.0" ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ฟรีตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : สนใจสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิภาพร ศุภประเสริฐ โทร 02 - 4194293
ภ.จิตเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
24/8/2560 - 4/10/2560
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม