ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9”      


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9”  วันที่ 15 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  โรงพยาบาลศิริราช

นิทรรศการประกอบด้วย วิดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  นิทรรศการหลักการทรงงาน พร้อมตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของแต่ละหลักการทรงงาน  และพระราชกรณียกิจต่างๆ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม โดยแบ่งเป็น 7 ทศวรรษแห่งการทรงงาน ได้แก่

          ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2498) : สร้างรากฐานความมั่นคงด้านสาธารณสุข
          ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2508) : ทรงส่งเสริมการศึกษาและพัฒนางานส่วนพระองค์
          ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2518) : กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักในการสร้างรากฐานการพัฒนา "คน”
          ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2528) : ริเริ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
          ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2538) : ศาสตร์พระราชา : ดิน น้ำ ป่า คน สร้างสมดุลธรรมชาติ
          ทศวรรษที่ 6 (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2548) : 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
          ทศวรรษที่ 7 (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน)      : พอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กำหนดเวลาเข้าชม
จันทร์ - ศุกร์         เวลา 09.00 – 16.00 น.   นักเรียน / นักศึกษา (เข้าชมเป็นหมู่คณะ) 
                   และ เวลา 16.00 - 18.00 น.    ประชาชนทั่วไป 
เสาร์-อาทิตย์       เวลา 09.00 – 16.00 น.   ประชาชนทั่วไป

          การเข้าชมในวันและเวลาราชการขอสงวนสิทธิ์ให้แก่โรงเรียนที่นำนักเรียนมาเข้าชมเป็นหมู่คณะ  ซึ่งจะจัดให้เข้าชมเป็นรอบ ๆ ละ 80 - 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 40 - 50 คน และแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรนำชม  สามารถจองรอบการเข้าชมล่วงหน้าได้ตามขั้นตอนดังนี้

          1. เข้าไปที่เว็ปไซด์ งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/
          2. หัวข้อประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการ "ตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9" > คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน
          3. กดลงทะเบียน > เลือกรอบที่ต้องการ
          4. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
          5. กด submit
          6. รอการตอบรับทาง E-mail
          7. กรุณาแจ้งยืนยันการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์ 0 2419 7465, 0 2419 9435 โทรสาร 0 2418 2399
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
11/8/2560 - 15/9/2560
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม