โครงการแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลาย "เปิดประตูสู่ศิริราช"      


งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2561  กิจกรรมนันทนาการและการเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 –11.30 น.  ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  ลงทะเบียน Online คลิกที่นี่ >>> 

            08.00 - 08.45 น.     ลงทะเบียน  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา
            08.45 - 09.00 น.     มวิดิทัศน์แนะนำ  "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล"
            09.00 - 09.15 น.     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวต้อนรับ 
            09.15 - 10.05 น.     "การเรียนรู้สู่แพทย์ศิริราช"
                                         โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
            10.05 – 10.50 น.    “สบาย ...สบาย...สไตล์หมอศิริราช”
                                         โดย  ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา   สิทธิจรูญ และนักศึกษาแพทยศิริราช
            10.50 - 11.30 น.     “ไขข้อข้องใจ”
                                         โดย ทีมคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่

          สำหรับผู้ที่มาร่วมงานสามารถรถยนต์ไปจอดได้ที่อาคารจอดรถพื้นที่ 8 ไร่ (อาคาร A และ B ตรงข้ามตลาดรถไฟธนบุรี โดยคณะฯ จะมีรถของศิริราช บริการรับ – ส่ง ท่านผู้ร่วมงาน ดังนี้
             เวลา 07.00 – 09.00 น.    รับผู้เข้าร่วมงานจาอาคารจอดรถพื้นที่ 8 ไร่ มาศิริราช
             เวลา 11.30 – 13.00 น.    รับผู้เข้าร่วมงานจากศิริราชไปส่งที่อาคารจอดรถพื้นที่ 8 ไร่

และขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการกรุณาสวมชุดนักเรียน

ฝ่ายการศึกษา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/6/2560 - 15/7/2560
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม