ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมปฏิบัติบูชาด้วยการ เจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2560      


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ครั้งที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15  อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
18/5/2560 - 14/6/2560
เกาะติดสถานการณ์