พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559     


งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา ประจำการศึกษา 2559 เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

     13.00 น.     แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรมลงทะเบียน 
                        ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
     13.30 น.     ปิดรับลงทะเบียน
     13.30 น.     ซักซ้อมพิธีการเข้ารับประกาศนียบัตรฯ
     13.40 น.     คณะกรรมการประจำคณะฯ  เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในห้องประชุม
     14.00 น.     รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา   กล่าวรายงาน
                        - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่
                          ผู้สำเร็จหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
                        - คณบดี มอบกิตติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ในฐานะ
                          นายแพทย์ผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ  และหัวหน้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน
                        - คณบดีให้โอวาทและอำนวยพร
                        - นายกสมาคมศิษย์เก่า ให้โอวาทและแสดงความยินดี
     14.30 น.      ฉายภาพมัลติวิชั่น “ประทับไว้ในความทรงจำ”
     14.40 น.      ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
     15.00 น.      ร่วมฉลองแสดงความยินดี แก่ผู้เสร็จการฝึกอบรมฯ 

หมายเหตุ : สอบถาม โทร. 0 2419 6430-1
ฝ่ายการศึกษา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
15/3/2560 - 26/5/2560
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม