การบริจาคกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว” วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช     


        ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช จัดกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว” วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดีมีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก 
 
        ทั้งนี้ผู้บริจาคท่านใดได้โอนเงินบริจาคมาแล้ว และยังไม่ได้ส่งหลักฐานการบริจาค หากมีความประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2419 9486 หรือทางอีเมล : Sicashier@mahidol.ac.th  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  โดยงานการเงิน จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

        สำหรับผู้บริจาคที่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  (เกิน 30 วันนับจากวันที่ส่งหลักฐาน)  โปรดติดต่อสอบถาม งานการเงิน ฝ่ายการคลัง  โทร. 0 2419 7184 ต่อ 543 ในวันและเวลาราชการ
ฝ่ายการคลัง
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1/5/2560 - 11/7/2560
เกาะติดสถานการณ์