ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมเสวนาและการบรรยาย ในหัวข้อ "โรคกระดูกพรุน"     


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมเสวนาและการบรรยาย ในหัวข้อ  "โรคกระดูกพรุน" ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557   ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2   โรงพยาบาลศิริราช

หมายเหตุ : สมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยกานต์/คุณศิริวรรณ/คุณสุพิน/คุณชวลิต ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 โทร. 0 2419 7508 - 9 ต่อ 108, 109, 112, 113
ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/3/2557 - 8/4/2557
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม