โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 13      


ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน (Training for the Trainers)  เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย”  รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่  28 – 30 พฤษภาคม  2557 เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ห้องสัมมนา  ตึกอานันทราช ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช (รับจำนวนจำกัด 30 คนต่อรุ่น) หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2557     ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> 

วันพุธที่ 28  พฤษภาคม  2557
08.00 - 08.45 น.    ลงทะเบียน และ pre-test
08.45 - 09.00 น.    พิธีเปิดการอบรม
09.00 - 09.45 น.    บรรยาย I เรื่อง ความรู้พื้นฐานโรคธาลัสซีเมีย ความสำคัญ และการรักษา
                            วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
10.00 - 10.15 น.    พัก อาหารว่าง
10.15 - 11.15 น.     บรรยาย II เรื่อง การตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย และการแปลผล
                            วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
11.15 - 12.00 น.    ฝึกปฏิบัติการแปลผล แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม  
                            วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 
                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสถียร สุขพณิชนันท์
                                         รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์นายแพทย์วิปร วิประกษิต
                                         นางสาวพรเพ็ญ ตันติศิรินทร์
                                         นางดรุณี  สิงคิรัตน์
                                         นางทรงใจ สุวรรณทศ
                                         นางสาวรุ่งทิพย์  ตัณฑวรรธนะ
                                         นางนัยนา  ฉันติกุล
12.00 - 13.00 น.    พัก อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.    บรรยาย III เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรค  และหลักการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับธาลัสซีเมีย
                             วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
14.30 - 14.45 น.    พัก อาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.    ฝึกปฏิบัติ Scenario I เรื่อง ให้คำปรึกษาแนะนำบิดามารดาของผู้ป่วย
                              อาสาสมัคร (ผู้เข้าร่วมอบรม) 1 คน
                              วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์


วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤษภาคม  2557
08.00 - 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.    ระบบการตรวจกรอง และการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับหญิงที่มาฝากครรภ์
                             ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม
                             กลุ่มที่ 1  ฝึกปฏิบัติ Scenario Il ให้คำปรึกษาแนะนำที่ตึกอานันทราชชั้น1  1.5 ชั่วโมง
                             วิทยากร  อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร
                                           นางทรงใจ สุวรรณทศ,นางสาวรุ่งทิพย์  ตัณฑวรรธนะ  นางนัยนา  ฉันติกุล
                             กลุ่มที่ 2 ดูงานที่โต๊ะธาลัสซีเมีย หน่วยฝากครรภ์  ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3  40 นาที
                             วิทยากร  นางทรงใจ  สุวรรณทศ
                             กลุ่มที่ 3  ดูงานที่ห้องอัลตร้าซาวด์  ตึกพระศรีฯชั้น 6                          40 นาที
                             วิทยากร  ด๊อกเตอร์ประคอง  ชื่นวัฒนา
                             กลุ่มที่ 2   พยาบาลที่หน่วยฝากครรภ์ต้อนรับ และอธิบายขั้นตอน รวมทั้งแสดงวิธีการให้คำปรึกษา 
                                            แนะนำที่ปฏิบัติจริง
                             กลุ่มที่ 3   พยาบาลที่หน่วยอัลตร้าซาวด์ต้อนรับ และอธิบายขั้นตอนการตรวจ และให้คำปรึกษา
                                            แนะนำที่ปฏิบัติจริง
                             กลุ่มที่ 2   และกลุ่มที่ 3 สลับกันหลัง 40 นาทีเมื่อครบ 80 นาที กลับมาทานอาหารว่าง
                                            ที่ตึกอานันทราช และสลับกับกลุ่ม 1
10.00 - 10.15 น.   ทั้ง 3 กลุ่ม พัก อาหารว่าง ที่ตึกอานันทราช
10.15 - 12.00 น.   ดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติต่อ
12.00 - 13.00 น.   พัก อาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น.  บรรยาย lV เรื่องการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดสำหรับคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย
                             วิทยากร รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ
14.15 - 14.30 น.   พัก อาหารว่าง
14.30 - 16.00 น.   ฝึกปฏิบัติ Scenario Ill  แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
                           โจทย์ 1 หญิงไม่ตั้งครรภ์ ( role play )
                           โจทย์ 2 หญิงตั้งครรภ์มาฟังผลการตรวจ ( role play )
                           โจทย์ 3 หญิงตั้งครรภ์มาฟังผลการตรวจ ( role play )
                           โจทย์ 4 หญิงตั้งครรภ์และสามีที่เป็นคู่เสี่ยง
                           วิทยากร  อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
                                         รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ
                                         รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์นายแพทย์วิปร วิประกษิต
                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร
                                         นางสาวพรเพ็ญ ตันติศิรินทร์ ,นางดรุณี  สิงคิรัตน์
                                         นางทรงใจ สุวรรณทศ,นางสาวรุ่งทิพย์  ตัณฑวรรธนะ
                                         นางนัยนา  ฉันติกุล

วันศุกร์ที่  30  พฤษภาคม  2557
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.     ถ่ายรูปหมู่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
08.45 - 10.00 น.     ฉายเทปวิดีทัศน์ที่บันทึกไว้เมื่อวาน เรื่องการให้คำปรึกษาแก่คู่เสี่ยง
                              อภิปราย / ซักถาม
                              วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
10.00 - 10.15 น.     พัก อาหารว่าง
10.15 - 11.15 น.     บรรยาย V เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย โดยดีเอ็นเอ
                                                    ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย 
                                                    ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันของโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
                               วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์                                                           
11.15 - 12.00 น.      ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
                              พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม
                              ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอัญชลี จันทร์เหมือน โทร. 0 2419 6488 , 0 24199357
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
17/3/2557 - 30/5/2557
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม