ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันนอนหลับโลก “Word Sleep Day”     


ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช รพ.ศิริราช ร่วมกับสมาคมโรคจากการหลับแห่งประทศไทย , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และชมรมศิริราชอาวุโส ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก “Word Sleep  Day” Easy Breathing, Restful Sleep, Healthy Body หลับสบาย  หายใจดี  ชีวิมีสุข  ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.     พิธีเปิด
                              ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                              ศ.นพ.ประพาฬ  ยงใจยุทธ  นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
                              ศ.นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์  ประธานศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
                              รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงษ์  ประธานชมรมศิริราชอาวุโส
09.30 – 10.10 น.     การนอนและความสำคัญของการนอน
                             โดย ผศ.นพ.วัฒนชัย  โชตินัยวัตรกุล
10.00 – 10.40 น.     พัก
10.40 – 11.20 น.     ความผิดปกติจากการหลับ
                             โดย ผศ.นพ.วัฒนชัย  โชตินัยวัตรกุล
11.20 – 12.00 น.     นอนไม่หลับ  
                             โดย อ.นพ.สนทรรศ  บุษราทิจ
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.     นอนกรนหยุดหายใจ. สาเหตุ การวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อน การรักษาแบบไม่ผ่าตัด
                             โดย อ.พญ.พิมล  รัตนาอัมพวัลย์
14.00 – 14.30 น.     นอนกรนหยุดหายใจ. การรักษาด้วยการผ่าตัด
                             โดย รศ.นพ.วิชญ์  บรรณหิรัญ
14.30 – 15.00 น.     พัก
15.00 – 15.20 น.     สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
                             โดย อ.พญ.พิมล  รัตนาอัมพวัลย์
15.20 – 16.00 น.     ธรรมะกับการนอนหลับ
                             โดย ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ 
16.00 – 16.20 น.     Q & A และพิธีปิด

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
11/3/2557 - 17/3/2557
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม